مدرک یا مهارت؟ مسئله این است!

رضا و محسن توی هال مشغول چای خوردنند:-بابا یه سوال کلیشه ای+هوم؟-علم یا ثروت؟+پول نداشته باشی علمم نداری-ولی علم هم می تونه منجر به ثروت بشه+همین شهریه دانشگاهتو اگه ندی میتونی علم کسب کنی؟-حالا همچی علمیم نیس+جا دستت دردنکنس؟-من که خودم یه چیز دیگه میخواستم+جوونی حالیت نی-بابا خودت داری میگی ثروت مهم تره+چه ربطی داره-منم همینو میگم. دارم می گم […]