مدرک یا مهارت؟ مسئله این است!

رضا و محسن در هال مشغول چای خوردنند:-بابا یه سوال کلیشه‌ای.+هوم؟-علم یا ثروت؟+پول نداشته باشی علمم نداری.-ولی علم هم می‌تونه منجر به ثروت بشه.+همین شهریۀ دانشگاهتو اگه ندی می‌تونی علم کسب کنی؟-حالا همچی علمیم نیس.+جا دستت درد نکنس؟-من که خودم یه چیز دیگه می‌خواستم.+جوونی حالیت […]