گزارشی از هفتۀ پنجم و ششم باشگاه همقدم

در این دو هفته به مبحث کمال‌گرایی پرداختیم. هفتۀ پنجم بیشتر به شناخت کمال‌‎گرایی و مفهوم آن و نیز خوانش بخش‌هایی از کتاب موهبت کامل نبودن گذشت. در کنار این موضوع برنامۀ تمرین‌های تنفسی و ثبت عملکردهای روزانه را نیز […]