چه سوژه‌هایی مناسب داستان‌های کودک است؟

امروزه دیگر برهمگان واضح و مبرهن است که نوشتن در حوزۀ کودک یکی از چالش برانگیزترینِ نوشتن‌‌هاست. زمانی که برای مخاطب کودک می‌نویسیم باید نکات زیادی را مدنظر قرار بدهیم و حواسمان به گوشه و کناره‌های کار باشد زیرا داستان‌ها […]

حفظ بقا

روی پنجه پاهایش ایستاد و دستانش را دراز کرد. به سختی نوک انگشتانش لبه ظرف را لمس کرد. بیشتر خودش را به سمت بالا کشید. چهارپایه زیر پاهایش لغزید. نفسش سنگین شد. قلبش محکم‌تر می‌کوبید. به زمین افتاد. صدای شکستن […]