درباره اصلاح نوشته

متن زیر بخشی از مصاحبه «ایتالو کالینو» است، با آلفردو باربریس در روزنامه ایل جورنو، که در مقدمه کتاب کمدی های کیهانی آمده است: ممکن است بعد از تمام کردن داستان به نظرم برسد که تمام نشده یا داستانی که باید می نوشتم چیز دیگری بوده، و دوباره بنویسمش یا با ذهنیتی متفاوت شروع به نوشتن داستانی کنم و بعد […]