دربارۀ اصلاح نوشته

متن زیر بخشی از مصاحبۀ «ایتالو کالینو» است، با آلفردو باربریس در روزنامه ایل جورنو، که در مقدمۀ کتاب کمدی‌های کیهانی آمده است: ممکن است بعد از تمام کردن داستان به نظرم برسد که تمام نشده یا داستانی که باید می‌نوشتم چیز دیگری بوده، و […]