انگیزه

خیلی چیزها به انگیزه وابسته است و انگیزه هم به خیلی چیزها.برای با انگیزه بودن باید یک سری عوامل مهیا باشد و برای پیرفت در تقریبا هر کاری به مقداری انگیزه نیازمندیم. انواع و اقسام انگیزه ها را داریم، از انگیزه گرسنگی که ما را به خوردن غذا سوق می دهد تا انگیزه پیشرفت که باعث می شود سختی های کار […]