انگیزه

خیلی چیزها به انگیزه وابسته است و انگیزه هم به خیلی چیزها.برای با انگیزه بودن باید یک سری عوامل مهیّا باشد و برای پیشرفت در هر کاری به مقداری انگیزه نیازمندیم. انواع و اقسام انگیزه‌ها را داریم، از انگیزه گرسنگی که […]