بگذار تا از درون شروع کنیم

برنه براون در کتاب موهبت های کامل نبودن می گوید: گاه فقط خیال می کنیم که ارتباط داریم، مثلا تکنولوژی ما را به سمت این تصور سوق می دهد که با دیگران ارتباط داریم، حال آنکه واقعا اینطور نیست، حداقل آن طور که باید نیست. در دنیای ارتباطاتِ دیوانه وارِ الکترونیکی، به جای پیوند و اتصالِ واقعی، به احساس پیوند […]