بگذار تا از درون شروع کنیم

برنه براون در کتاب موهبت‌های کامل نبودن می‌گوید: گاه فقط خیال می‌کنیم که ارتباط داریم، مثلاً تکنولوژی ما را به سمت این تصور سوق می‌دهد که با دیگران ارتباط داریم، حال آنکه واقعاً اینطور نیست، حداقل آنطور که باید نیست. […]