تجربه من از «چالش پنج روزه نوشتن»

این چالش فرصت خوبی بود برای اینکه آدمی لا به لای وظایف روزمره اش، نقبی بزند به ریزه نویسی. قرار بود در طی این چالش، به مدت پنج روز، هر روز پنج عدد، پنج دقیقه بنویسیم. زمان دار بودنش، نام چالش را یدک کشیدنش، تقسیم بندی و وعده ای شدنش، همه این ها آدم را قلقلک می داد که قلم […]