نوشتن خود پاداشِ خویش است

متن زیر بریده‌ای از کتاب «پرنده به پرنده» نوشته «آن لاموت» است. وقتی این بخش را خواندم یاد خودم افتادم، که رویای نویسنده شدن باعث شدن وارد وادی قلم و نوشتن بشوم، ولی از یک جایی بعد چیزی که برای مهم شد نوشتن بود. هنوز کماکان این رویا را دارم که یک روزی اجرای نمایشنامه‌هایم را ببینم، ولی فعلاً تنها […]