ناکامی و پرخاشگری

در این پست به ارتباط بین ناکامی و پرخاشگری می پردازیم. قبل از خواندن این پست پیشنهاد می شود که پست های زیر مطالعه شود: ناکامی ناکامی2 اگرچه واکنش های افردا در برابر ناکامی یکسان نیست اما در مجموع اعتقاد بر این است که با توجه به عوامل ناکام کننده و شخصیت فرد ناکام شده، پرخاشگری برآیند ناکامی باشد. پس […]