PARANOIA

لابد فکر می‌کند خیلی زرنگ است. باشد بگذار گمان کند خیلی حالی‌اش است. بگذار فکر کند خر گیر آورده. من که می‌دانم. می‌دانم که تهش چه موجودی است. باید توی یک موقعیت مناسب دستش را رو کنم. نمی‌شود که همینجوری […]