معرفی کتاب: پاداش

انگیزه عامل یا همان نیرویی درونی است که به رفتارمان جهت می‌دهد؛ باعث می‌شود دست به کار خاصی بزنیم یا در مسیر ادامه دادن رفتاری مشخص باقی بمانیم. اگر می‌خواهی کاری را شروع کنی نیازمند انگیزه‌ای. ولی آیا انگیزه خشک و خالی کافی است؟چه چیزهایی […]

منبع انگیزۀ درونی و بیرونی

البته که هرکاری پاداشی دارد و آن پاداش به قول رفتارگرایان، رفتار ما را تقویت می‌کند. ولی چه می‌شود که کسی تا پاداشی را کف دستش نگذارند و لمسش نکند دل به کار نمی‌دهد؟ اینجا بحث منبع انگیزه مطرح می‌شود. درست مثل منبع کنترل. احتمالا […]