منبع انگیزه درونی و بیرونی

البته که هرکاری پاداشی دارد و آن پاداش به قول رفتارگرایان، رفتار ما را تقویت میکند. ولی چه می شود که کسی تا پاداشی را کف دستش نگذارند و لمسش نکند دل به کار نمی دهد؟ اینجا بحث منبع انگیزه مطرح می شود. درست مثل منبع کنترل. احتمالا بین این دو مبحث همبستگی نیز وجود داشته باشد. کسی که می […]