200 روزی که گذشت

امروز دویست امین پست نوشتگاه را می گذارم. می دانم که دویست تایش پشت بند هم نبوده ولی هرچه گذشته به طور میانگین فاصله شان کم تر شده. دلم را خوش کردم به اینکه کمیت کیفیت می آورد و خودم را مجبور کردم به اینکه بنویسم و بنویسم. و خوب بالاخره به قول دارن هاردی اثر مرکب عمل کرد. تا […]

یک یادداشت شبانه

16/12/1399 عینکم را در می آورم و سعی می کنم بالغانه با مشکل روبرو شوم. خوب زحمت هفتاد و چند روزم یعنی هفتاد و چند هزار کلمه به هوا رفته. درست است که آزاد نویسی بوده و حجم عظیمیش فاقد ارزشی خاص، ولی لا به لایشان چیزهایی بود که گهگدار با خواندشان قربان صدقه خودم می رفتم. خوب چه می […]