غذای قلم

به‌واقع دریافته‌ام که هیچ چیز به اندازۀ خواندن کتاب برای یک نویسنده ضروری نیست. هرچه کلمات بیشتری از جلوی چشمانت رژه بروند انگاری مغزت بهتر می‌تواند کلمات را به هم ببافد و ردیف کند. درغیر این صورت انگاری قلم دچار […]