در راه هنرمند شدن

جملات زیر را از روی کتاب «نبرد هنرمند» نوشته «استیون پرسفیلد» یادداشت کرده ام. کتاب خوبی است برای شناختن و مواجه شدن سختی های راه هنرمند شدن: برای حرفه ای شدن رمز و رازی وجود ندارد. این تصمیمی است که با هنر اراده صورت می پذیرد. اول ذهنمان را طوری تنظیم می کنیم تا خود را حرفه ای ببینیم و […]