100 کتابی که باید برای توسعه فردی بخوانم

به مرور این لیست را کامل خواهم کرد. پاداش؛ منطق پنهانی که انگیره‌های ما را شکل می‌دهد | دن آریلی | ترجمۀ امیر حسین میر ابوطالبی|نشر ترجمان علوم انسانی صید ماهی بزرگ؛ مراقبه، هشیاری و خلاقیت | دیوید لینچ | ترجمۀ علی ظفر قهرمانی نژاد […]