100 کتابی که باید برای توسعه فردی بخوانم

با شروع سال جدید یک لیست صدتایی از کتاب‌هایی در زمینه توسعه فردی جمع آوری کردم. چند روز پیش متوجه شدم که این لیست در حال خاک خوردن است و سر جمع در این چهار ماهی که گذشته چهار کتاب را هم به طور کامل از این لیست نخوانده ام. بنابراین تصمیم گرفتم این لیست را منتشر کنم و خودم […]