خوشبختی گم شده

خوشبختی نبود هرگونه مشکل نیست. هر لحظه و هر جایی می شود  احساس خوشبختی کرد. آن هنگام که برای ثانیه ای گویا جهان از حرکت می ایستد و ما در احساسی ناب و وصف ناشدنی از سرخوشی غرق می شویم. آن زمان که ذهنمان تهی می شود از مصایب عالم و لحظاتی ناب را تجربه میکنیم. خوشبختی های حقیقی زیرِ […]

زیادی سخت نگیرید

زیادی سخت نگیرید. گاهی لازم است از کار دست بکشید و از سکوت لذت ببرید.« برایان تریسی» در میان رگبار حوادث و سختی های مسیر روزگارو سنگ اندازی های تقدیر و موذی گری های این چرخ گردون، خوب است دمی بنشینیم و بیاساییم. نفسی تازه کنیم و استراحتی به پاهای خسته مان بدهیم. تن زخمی مان را وارسی کنیم و […]