خوشبختی گم شده

خوشبختی نبود هرگونه مشکل نیست. هر لحظه و هر جایی می‌شود  احساس خوشبختی کرد. آن هنگام که برای ثانیه‌ای گویا جهان از حرکت می‌ایستد و ما در احساسی ناب و وصف ناشدنی از سرخوشی غرق می‌شویم. آن زمان که ذهنمان […]

زیادی سخت نگیرید

زیادی سخت نگیرید. گاهی لازم است از کار دست بکشید و از سکوت لذت ببرید.« برایان تریسی» در میان رگبار حوادث و سختی‌های مسیر روزگار خوب است دمی بنشینیم و بیاساییم، نفسی تازه کنیم و استراحتی به پاهای خسته‌مان بدهیم. […]