برای شروع کار باید قدم برداشت

لازم نیست بزرگ باشی تا شروع کنی؛ شروع کن تا بزرگ شوی. جان ماکسول محدودیت هایتان را فقط با این هدف که بر آنها غلبه کنید، به خاطر بیاورید. رندی گیج همان قدر که از موفقیت می آموزیم، از شکست نیز درس می گیریم. جیم ران گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. سعدی […]

شکست

گاهی اوقات تمام تلاشت را میکنی تا به هدفی دست یابی ولی آخر کار مسیرت به کوره راهی بن بست میرسد.آن وقت تو میمانی و خلأ بزرگی در درونت که مثل یک سیاه چاله تو را به درون خود میکشد.از آن روز همه چیز خاکستری میشود.دیگر صدای پرنده ها نوید بخش یک روز تازه برای تلاش نیست.دیگر تشعشع آفتاب گرمی […]