نوشتن یک مهارت است

داستان بنویسید حتی به غلط!! داستان نویسی یک مهارت است! مهدی حجوانی یاد گرفتن نوشتن مثل یاد گرفتن دوچرخه سواری است. تو یک دفعه و بدون تجربه قبلی نمی توانی تعادلت را برای مدتی طولانی حفظ کنی. چندین بار زمین می خوری و با سماجت باز هم ادامه می دهی تا بالاخره بتوانی راندنش را یاد بگیری. با تمرین و […]