نوشتن یک مهارت است

داستان بنویسید حتی به غلط. داستان نویسی یک مهارت است. مهدی حجوانی یاد گرفتن نوشتن مثل یاد گرفتن دوچرخه سواری است. تو یکدفعه و بدون تجربۀ قبلی نمی‌توانی تعادلت را برای مدتی طولانی حفظ کنی. چندین بار زمین می‌خوری و […]