عادت

عادت کردن یعنی چه؟ با عادی شدن نسبتی دارد؟ از خانواده معمولی است؟ با ملال رابطه ای ندارد؟ اصلا عادت کردن خوب است یا بد؟ بنا به تعریف فر هنگ معین  آنچه که بدان خوی گرفته باشند؛ خوی، خلق. 2-رسم، آیین؛ج.عادات. در عرف هم مطابق تعریف بالا استفاده می شود در تعریف عادت آمده بود که: آنچه بدان خو گرفته […]