عادت

عادت کردن یعنی چه؟ با عادی شدن نسبتی دارد؟ از خانواده معمولی است؟ با ملال رابطه‌ای ندارد؟ عادت کردن خوب است یا بد؟ بنا به تعریف فرهنگ معین، آنچه که بدان خوی گرفته باشند؛ خوی، خلق. 2-رسم، آیین؛ج.عادات. در عرف هم […]