اگر کتاب زبان بگشاید

اگر کتاب زبان بگشاید، گله خواهد کرد از زمانه ما. از اینکه در این زمانه غریب است و تنها که دیگر کسی چندان اهل مطالعه نیست. با آمدن فناوری های نوین و شبکه های اجتماعی، دیگر کمتر کسی قدم در دنیای کتاب ها می گذارد. کتاب ها شکوه خواهند کرد از غریبی شان از متروکه شدن ایستگاه هایی که دیر زمانی […]