بشنو و باور مکن

امروز وسط گشت و گذار برای شکار ایده، یادِ کتابِ مثل آباد افتادم. فهرست را کمی بالا و پایین کردم، چیزی به چشمم نیامد. شروع کردم به ورق زدن کتاب. کمی از این صفحه خواندم کمی به آن صفحه سرک کشیدم، تا اینکه حکایت زیر […]