عزت‌نفس و خودآگاهی

دیروز احساس می‌کردم برای این عنوان چیزهایی در سرم دارم. از صبح هم مشغول فکر کردنم و چیزکی هم نوشتم. اما زیادی خلاصه بود. یک برگه با چند جمله و فلش را چسبانده‌ام به لبۀ قفسۀ کتاب‌ها بلکه معجزه‌ای شود و چیزی بجوشد! مدرس کارگاهی […]