معرفی کتاب: «اوضاع خیلی خراب است!»

آیا شما هم در نومیدی روز افزونی دست و پا می زنید؟ آیا دنیا با وجود تمام امکاناتش در نظر شما در حال به فنا رفتن است؟ آیا زندگیتان به مرز پوچی رسیده؟ آیا تناقض پیشرفت شما را به مرز جنون رسانده؟ اگر جوابتان به سوال […]