یک دسته بندی برای کتاب‌ها

من عاشق دسته بندی کردن چیزهای مختلف هستم. شاید ریشه‌اش برگردد به اینکه ریاضی خوانده‌ام، یا برعکس عشقم به دسته بندی باعث شد بروم سراغ ریاضی. به هر حال چند وقت پیش فکرم مشغول دسته بندی کردن کتاب‌ها بود که به لیست زیر رسیدم: کتاب‌های […]