کلمه سالِ من «آگاهی»

بالاخره بعد از کلی تفکر و تامل، کلمه سالم را برگزیدم. کلمه سال قرار است کلمه ای باشد برای تمام سالی که در پیش رو دارم. کلمه ای که هر بار چشمم به جمالش روشن شد یادم بیفتد که قرار است در این سال چه کنم. کلمه آگاهی را انتخاب کردم. شاید انتخابش به این خاطر بود که کلمه ذهن […]