خوشمزه قلنبه

شیرینی نارنجکی یا همان نان خامه ای با آن طعم عجیب نان دورش و آن طعم بی نظیر خامه درونش، انگاری که رقص برف است روی شن های کویر.  یک لذت عجیبی درش هست که تو را میبرد به یاد ایام خوش و با امن کودکی و عجیب احساس ارامش میکنی. و البته در این میان آلارم مغزت را نادیده […]