و باز هم قصه ای تکراری در نوشتن

نه که هیچ ایده‌ای نداشته باشم. به گمانم باز دچار فلج قلم شده‌ام. کلمه‌ها توی سرم وول می‌خورند و ذهنم را آشفته می‌کنند و من نمی‌دانم کدام را اول از همه بگیرم. صبر و تحملم باز کم آمده. دلم را خوش می‌کنم به اینکه همان […]