چه سوژه‌هایی مناسب داستان‌های کودک است؟

امروزه دیگر برهمگان واضح و مبرهن است که نوشتن در حوزۀ کودک یکی از چالش برانگیزترینِ نوشتن‌‌هاست. زمانی که برای مخاطب کودک می‌نویسیم باید نکات زیادی را مدنظر قرار بدهیم و حواسمان به گوشه و کناره‌های کار باشد زیرا داستان‌ها […]

قصه هایی که می سازیم2

در پستی از قصه هایی که می سازیم گفته بودم و نقلی آورده بودم از کتابی. در این نوشتار سعی کرده‌ام قصه‌هایی که می‌سازیم را دسته بندی کنم . قصه‌هایی که می‌سازیم سه دسته‌اند. قصه‌های توطئه قصه‌های توجیه قصه‌های تعصب […]