قصه هایی که می سازیم2

در پستی از قصه هایی که می سازیم گفته بودم و نقلی آورده بودم از کتابی. در این نوشتار سعی کرده ام قصه هایی که می سازیم را دسته بندی کنم . خوب قصه هایی که می سازیم سه دسته اند. قصه های توطئه قصه های توجیه قصه های تعصب دسته اول مثل همان ها که برنه براون در کتاب […]

زمان

ایام از پی هم می گذرند آیا این ماییم که در گذر زمان به جلو می رویم و ایام را پشت سر می گذاریم ؟  یا این زمان و روزگار و ایام است که ما را پشت سر جا می گذارند و به پیش می روند؟ ما ثانیه ها را پشت سر وا می نهیم یا آنانند که که با […]