چشمانت را ببند و شروع کن | حرفی با خود

بیشتر اوقات وقتی می‌خواهیم کاری را شروع کنیم موتور ذهنمان روشن می‌شود و با سرعتی حیرت انگیز تمام احتمالات ممکن و غیرممکنی که موجب به سرانجام نرسیدن می‌شود را ردیف می‌کند و شاید حتی چشمانت گرم شود و ترجیح بدهی […]