چگونه در داستان تعلیق ایجاد کنیم؟

تعلیق یعنی با منتظر نگه داشتن مخاطب، درمورد اتفاق‌های بعدی، در او کنجکاوی، انتظار و دلشوره ایجاد کنیم. ممکن است ما درست شبیه به کاراکتر ندانیم که پشت در چه چیزی مخفی شده. شاید هم بدانیم. اما او بدون آگاهی […]