گاه تنها راه صبوری است

امروز روز دوم است. از آن روزهایی که می خواهی بنویسی ولی انگار‌کلمات فرار میکنند. مشکل نداشتن فکر و ایده نیست. مشکل ناتوانی در به بند کشیدنشان است. هر کلمه و حرف می شود یک ماهی. هرگاه گمان می کنم به چنگم افتاده و می توانم به بند قلم از سرش کنم،تکانی می خورد، می لغزد، دهن کجی میکند و شنا […]