گاه تنها راه صبوری است

امروز روز دوم است. از آن روزهایی که می‌خواهی بنویسی ولی انگار‌ کلمات فرار می‌کنند. مشکل نداشتن فکر و ایده نیست. مشکل ناتوانی در به بند کشیدنشان است. هر کلمه و حرف می‌شود یک ماهی. هرگاه گمان می‌کنم به چنگم افتاده و می‌توانم به بند قلم […]