تعارض2

قبل از خواندن این پست توصیه می کنم که مطالب زیر را نیز بخوانید: ناکامی ناکامی2 ناکامی و پرخاشگری تعارض تعارض اجتنابی-گرایشی موقعیت های مختلفی وجود دارد که دارای والانسهای مثبت و منفی است و برای فرد تعارض گرایشی_اجتنابی ایجاد می کند. در این گونه تعارض ها، موقعیت هم جنبه مثبت دارد هم منفی. فرد به دلیل جاذبه ها به […]