معرفی کتاب: «رویا»

اگر کمی از روانشناسی سر رشته داشته باشید، احتمالاٌ اسم زیگموند فروید، پدر مکتب روانکاوی به گوشتان خورده است. همان کسی که گفت شخصیت از سه بخش تشکیل شده: ناخودآگاه، خود آگاه و فراخود. یکی از مباحثی که فروید مطرح کرد، رویا بود و اینکه […]