راه پس و پیش را ببند

تا به حال شده در میانۀ راه یا حتی اواخرش احساس کنی بیش‌تر از این دیگر نمی‌توانی جلو بروی اما فکر هزینه‌هایی که صرف کرده‌ای و نگرانی بابت حرام شدن‌شان تو را تا آخر خط ببرد؟ این نقطۀ بی‌بازگشت است. جایی از مسیر که فکر […]