فاصلۀ میان یادگیری تا عمل چیست؟

چند روز پیش یکی از دوستانم پرسید که:«چرا با اینکه خیلی چیزها را می‌دانیم و حتی به خودمان یادآوری می‌کنیم، اما باز عمل نمی‌کنیم؟» مدتی قبل‌تر از آنکه این سؤال مطرح شود، درموردش مطلبی نوشته بودم و دلایلی را برشمرده […]