راحتی عزت‌نفس نیست | عزت‌نفس کاذب

مکانیسم طبیعی روان ما به‌صورتی است که به دوری از درد مایلیم. همین میل باعث می‌شود گاهی بی‌خبری را ترجیح بدهیم به آگاهی. که توی افکار پریشان خودمان دست و پا بزنیم و سرکی به گذشته و آینده بکشیم و وقت‌مان را با نق و […]