در ستایش معمولی بودن

همه ما به دنبال چیز های برتر هستیم. همیشه و همه جا به دنبال اخبار افرادی هستیم که برترند و استثناء هستند و چشم ها به دنبالشان است و تمام خواستار ما میشود همانندی با آنها. درگیر کمال گرایی شده ایم و به دنبال دست یافتن به ایده آل هایی هستیم که متناسب با ما نیست و ما را دچار مصائبی […]