پاییز از راه می‌رسد

پاییز از راه می‌رسد با پیش‌کشی‌هایش. سرمایی که لباس‌های گرم خفته در چمدان‌های ته انبار و کمد را فرا می‌خواند  و تو را وامی‌دارد که پناه ببری به آغوش گرم بخاری.  میوه‌هایی به رنگ برگ‌های پاییززده و لباس‌هایی گرم که با […]