غروبی که از راه می رسد

خورشید در حال غروب است برگ های خشک پاییز زده در حال پراکنده شدن در ختان، مغموم و گرفته در سکوت برگ ریزان خود را نظاره گرند خش خش خرد شدن برگ های تردِ خزانی شهرِ طاعون زده آرام است حیات طبیعت به نفس های آخر رسیده و در میان هیاهویِ آدمیان سکوت اختیار کرده، به شمارش معکوس جریان حیات […]

پاییز از راه می رسد

پاییز از راه می رسد با پیش کشی هایش. سرمایی که لباسهای گرم خفته در چمدانهای ته انبار و کمد را فرا می خواند  و وامی داردت پناه ببری به آغوش گرم بخاری.  شلغم داغی که تمام وجودت را گرم می کند چغندری که با شیرینی گرمش انگاری دست نوازش می کشد بر سرت. میوه هایی به رنگ برگ های پاییز […]