گر صبر کنی…

مشغول مراحل مقاله نویسی هستم. الان در مرحله دوم به سر میبریم: جویدن! یکی از تکالیف سمپوزیوم نویسندگی نوشتن مقاله است. در طی این هفته ما منابعمان را جمع آوری کردیم و در ادامه مشغول مطالعه شدیم. مرحله جویدن در اصل مصرف منابع و اطلاعات است. امروز آخرین فرصت برای جویدن است. تجربه جدید و نابی بود. تا به حال […]

گاه تنها راه صبوری است

امروز روز دوم است. از آن روزهایی که می خواهی بنویسی ولی انگار‌کلمات فرار میکنند. مشکل نداشتن فکر و ایده نیست. مشکل ناتوانی در به بند کشیدنشان است. هر کلمه و حرف می شود یک ماهی. هرگاه گمان می کنم به چنگم افتاده و می توانم به بند قلم از سرش کنم،تکانی می خورد، می لغزد، دهن کجی میکند و شنا […]