معرفی کتاب: «مرگ ایوان ایلیچ»

خیلی از ما ها، لئو تولستوی را از زمان دبیرستان به یاد داریم. همان زمانی که باید تاریخ ادبیات را از بر می کردیم. شاید بشود گفت مشهور ترین اثر تولستوی، که غالباً او را بدان می شناسند، جنگ و صلح است. البته تولستوی آثار […]