نقل قول هایی در بابِ تعریفِ کمال گرایی

زهرا ذوالقدر در تعریف کمال گرایی نوشته: کمال گرایی مجموعه ای از الگو های فکریِ محکوم به شکست است که برای رسیدن به اهداف غیر وقاع بینانه، شما را وادار به تلاش میکند. برنه براون در کتاب موهبت کامل نبودن می گوید: تحقیقات نشان داده اند که کمال گرایی مانع پیشرف می شود. در واقع کمال گرایی به افسردگی، اضطراب […]

باز برخاستن

زمین خوردن و به نفس نفس افتادن در مسیر زندگی برای هرکسی رخ می دهد. ولی آیا همه باز دوباره سرپا می شوند و ادامه می دهند؟ و این برخاستن و ادامه دادن چگونه رخ می دهد؟  پذیرفتن خیلی مهم است. پذیرفتن زمین خوردن و اینکه باید برخاست و ادامه داد. خیلی ها مان از شرم مواجهه با اطرافیان طفره […]