قصه بافتن

می گوید هر کسی می تواند قصه ای بگوید. هر کس قصه ای دارد برای گفتن. می گوید برای قصه گفتن لازم نیست استعداد و توانایی خاصی داشته باشی.دلم می خواهد گوش به حرفش بسپارم ولی آیا هر قصه ای […]