قصه بافتن

می گوید هر کسی می تواند قصه ای بگوید. هر کس قصه ای دارد برای گفتن. می گوید برای قصه گفتن لازم نیست استعداد و توانایی خاصی داشته باشی.دلم می خواهد گوش به حرفش بسپارم ولی آیا هر قصه ای را می شود گفت؟آری قصه های زیسته مان ارزشمندند ولی آیا هر قصه ای که ذهنمان به هم می بافد برای […]