انگیزه و تمنا

ارلینگ کاگه در بخش سکوتِ کتابِ «سکوت و پیاده روی در زمانه هیاهو» می گوید: رازِ پیاده راه بریدن به جانب قطب جنوب این است که قدمی از پس قدمی دیگر بردارید و باز قدمی دیگر و باز… اگر کاملاً فنی به قضیه نگاه کنیم، تا حدی ساده می شود. حتی موش هم می تواند فیلی را بخورد، اگر بتواند […]