از چه بگویم؟

برای اینکه اثری خلق شود نیاز به سوژه هست. به ایده ای نیاز است که طرحی را در ذهنمان ترسیم کند. یا به واسطه اش به تفکر مشغول گشته، طرحی رسم نماییم.این ایده و یا طرح می تواند نا خودآگاه باشد. جرقه ای زده می شود و بدون تفکر چندان اثر خلق می شود. اصلا یک حسی بهمان دست می […]