بزرگ شدی می‌خوای چی کاره بشی؟

همۀ ما از زمانی که به یاد داریم این سوال را بزرگ ترها ازمان پرسیده‌اند، اینکه وقتی بزرگ شدیم قرار است چه کاره شویم؟ آن هم زمانی که تمام نگرانی‌مان آب شدن بستنی یا تمام شدن پفک‌مان بود. از همان اول جوّی درست می‌شد و ما […]