بخشی از دفترچه راهنمایِ یک نابودگر انگیزه

ارزش کارش را بیاور پایین. او را تحقیر کن. او را دست‌کم بگیر. او را از نتایج منفی بترسان. بگو که هیچ چیزی نمی‌شود. به جای تشویق تنبیه کن. ضعف‌ها را به رویش بیاور. رؤیاها و اهدافش را مسخره کن. به او اجازۀ حرف زدن […]

من که گفته بودم…

ترس از سرزنش شدن و مورد شماتت قرار گرفتن هم یکی دیگه از شکل‌های ترسه.ما می‌ترسیم که اشتباهی مرتکب بشیم یا به نتایج مورد انتظار نرسیم و مخاطب این جمله کلیشه‌ای و نفرت‌انگیز قرار بگیریم:دیدی بهت گفتم…یا اینکه:من که گفته بودم…البته واسه گفتن این جملات به […]