من که گفته بودم…

ترس از سرزنش شدن و مورد شماتت قرار گرفتن هم یکی دیگه از شکل‌های ترسه.ما می‌ترسیم که اشتباهی مرتکب بشیم یا به نتایج مورد انتظار نرسیم و مخاطب این جمله کلیشه‌ای و نفرت‌انگیز قرار بگیریم:دیدی بهت گفتم…یا اینکه:من که گفته بودم…البته […]