من که گفته بودم…

ترس از سرزنش شدن و مورد شماتت قرار گرفتن هم یکی دیگه از شکل های ترس هستش.ما می ترسیم که اشتباهی مرتکب بشیم یا به نتایج مورد انتظار نرسیم و مخاطب این جمله کلیشه ای و نفرت انگیز قرار بگیریم:دیدی بهت گفتم…یا اینکه:من که گفته بودم…البته واسه گفتن این جملات به دیگران حاضر به یراقیم، ولی خوب از شنیدنشون واهمه ای […]