تلاش کنیم یا نه؟ | تعریفی از منبع کنترل درونی و بیرونی

سقوط و خاموشی و مرگ ستاره ها دلگیرم می کند. و بیشتر از آن اینکه آن ستاره حتی باور نداشته باشد که یک کرم شب تاب است! آدم ها عجیبند. عجیب و غیر قابل پیش بینی. هیچ وقت نمی توانی بفهمی دقیقا توی کله طرف مقبل چه می گذرد. گاهی پیش بینی هایمان درست از آب در می آید. ولی […]

زمین خوردن ترس دارد

نباید از اشتباه کردن ترسید. اشتباه کردن و اثر بد تولید کردن هیچ ترس ندارد. نه که خودم هیچ نمی ترسم! اتفاقاً چون ترس خودم همین است دارم می گویم ترس ندارد. دارم به شما می گویم بلکه ترس خودم هم بریزد. زمین خوردن درد دارد ترس هم دارد ولی نباید مانع ادامه دادن بشود. اگر مانع بشود راکد می […]

نفوذ کلمات

یک وقتی یک جایی دست و پایت بسته شده و ذهنت بی خودی و الکی تقلا های بیهوده میکند برای رهایی. نه که کسی دست و پایت را بسته باشد. ذهنت انگاری فلج شده. مثل سانحه دیده ای که معلولیتش را انکار میکند، سعی میکنی با پاهایی که دیگر جانی برای نگه داشتنت ندارند، راه بروی. آسمان ابری شده و […]

قصه هایی که می سازیم

هما ما می دانیم که آدمیان با یکدیگر تفاوت ها دارند که گاه از زمین تا آسمان است. ولی چه قدر این موضوع توی ناخودآگاهمان رسوب کرده؟ خیلی وقت ها اصلا نه طرف مقابلمان مشکل دارد نه رفتارش. چه بسا همان عمل از خودمان هم سر میزند ولی به شخص دیگری خرده می گیریم بابت همان. خیلی وقت ها مسئله بر […]

شبیه(Alike)

به نظر من دلیل خاص بودن هر موجودی تفاوتش با سایر موجودات و هم نوعانش است. اگر قرار بود همه ما شبیه هم باشیم اصلا دیگر دنیا جای زندگی کردن بود؟ همه چیز شبیه به هم با کارهای یکسان. در انیمیشن شبیه (Alike) ما تلاش پدری را میبینم برایشبیه کردن فرزندش به بقیه کودکان و آدمیان. دنیای رنگی کودک رو […]

خوشبختی گم شده

خوشبختی نبود هرگونه مشکل نیست. هر لحظه و هر جایی می شود  احساس خوشبختی کرد. آن هنگام که برای ثانیه ای گویا جهان از حرکت می ایستد و ما در احساسی ناب و وصف ناشدنی از سرخوشی غرق می شویم. آن زمان که ذهنمان تهی می شود از مصایب عالم و لحظاتی ناب را تجربه میکنیم. خوشبختی های حقیقی زیرِ […]

پذیرش یا تسلیم؟

می گوید تسلیم شدن فرق می کند با پذیرفتن. می گوید تو وقتی تسلیم می شوی دیگر دست می شویی از هرگونه سعی و تلاش. می شوی پرنده ای افسرده کنج قف، در حسرت پرواز.می گوید پذیرش یعنی قبول می کنی نتیجه را یا وضعیت را، ولی باز نمی ایستی. همچنان می گردی به دنبال راه چاره ای. اصلاح، جایگزین […]

انتخاب با توست

میدانی؟ به نظرم این حق ماست که ناراحت شویم. که هرگاه لجمان گرفت از خودمان، از دنیا و از آدم هایش چمباتمه بزنیم یک گوشه، زانو ی غم بغل بگیریم و قطرات اشک سرازیر شود. ولی میدانی؟ یک جاهایی می شود انتخاب کرد. می شود اندوه را کنار زد. نه، اصلا با همان اندوه شاد بود. گاه می شود تصمیم […]

حالِ خوش

حال خوش به این معنا نیست که همه چیز بر وفق مراد باشد و هیچ چیز و هیچ کس تو را نیازارد.حال خوش یعنی با تمام گیر و گرفتاری ها، با تمام رگبارهای درد و رنج، باز هم بتوانی گوشه ای بنشینی سر بلند کنی، نفسی بکشی، لبخندی بر لب بنشانی و بعد ادامه دهی مسیر زندگی را.اصلا گاه باید […]