درگیر ساعت نباش

دیشب که برای مشاورم گزارش کار فرستادم از ساعت های ثبت شده جا خورد. گفت: زیاد در بند ساعت نباش. 12:52؟ راستش به گمانم دچار سوء تفاهم شده بود. توضیح دادم که تایمر خودش زمان را برایم محاسبه می کند. ولی فکر کنم قانع نشد. چون توصیه کرد بیشتر درس بخوانم. می دانم منظورش چه بوده. قبلاً ضربه این کار […]

آینده

گاه تنها راه چاره صبوری است و چه سخت است انتظار. انتظار کشیدن و منتظر بودن مستهلک کننده است، و صدالبته شیرینی وصال به خاطر وجود همین تلخیِ فراق و انتظار است. صبور بودن یعنی طاقت آوردن در برابر سختی ها و به دارازا کشیدن ها. یعنی تاب آوردن هرچه قدر هم طول بکشد یا سخت باشد. ما ساکنین این […]