دو داستانک حشره ای

زنبوری که فریب خورد زنبور پیچ و تابی خورد و روی گل نشست. هرچه ویز ویز کرد گل جوابش را نداد. بیشتر ویز ویز کرد. سرش را این ور و آن ور چرخاند و روی گل را لیسید. گل شیرین نبود. یک مزه تلخی داشت. تازه بویش هم خوب نبود. شبیه بوی گل بود. ولی بوی گل نبود. زنبور هنوز […]