بخشی از دفترچه راهنمایِ یک نابودگر انگیزه

ارزش کارش را بیاور پایین. او را تحقیر کن. او را دست‌کم بگیر. او را از نتایج منفی بترسان. بگو که هیچ چیزی نمی‌شود. به جای تشویق تنبیه کن. ضعف‌ها را به رویش بیاور. رؤیاها و اهدافش را مسخره کن. به او اجازۀ حرف زدن […]