حفظ کردن نام ها و عناوین

همیشه به آنهایی که کلی شعر و نقل قول و جمله از کتاب ها و اشخاص در حافظه دارند و جا و بی جا ازشان استفاده می کنند و آنهایی که نام کتاب ها و نویسنده ها را دقیق به خاطر دارند،  حسودی ام می شود. بد جوری حرص ام را در می آورند. آخر چطور این همه را اینقدر […]